Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

Email: ntntanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 091 875 2344

Website: http://staff.agu.edu.vn/ntntanh/index.htm 

Nhiệm vụ:

Quản lý chung hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa theo qui định của nhà trường.

Trực tiếp phụ trách các nội dung công tác sau: 

           – Hoạch định chiến lược phát triển

           – Tổ chức nhân sự và thi đua khen thưởng

           – Nghiên cứu khoa học và chiến lược hợp tác đối ngoại

Phó Trưởng Khoa thường trực

ThS. Trương Đăng Quang

Email: tdquang@agu.edu.vn

Điện thoại: 0913 129 015

Nhiệm vụ:

– Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, Đảng

– Hành chính (bao gồm báo cáo theo yêu cầu của trường, kế hoạch năm)

– Công tác đoàn và sinh viên

– Phát triển quan hệ với cựu sinh viên và các sở ban ngành

– Kiểm tra, giám sát và tổ chức việc thực hiện đúng các quy định của Nhà trường tại đơn vị

– Quản lý tài sản văn phòng

            – Đào tạo

            – Đảm bảo chất lượng đào tạo

            – Phát triển quan hệ đối ngoại với doanh nghiệp

            – Công đoàn và các hội đoàn khác có liên quan

            – Khánh tiết và tổ chức các sự kiện

            – Thiết bị thí nghiệm

            – Chuyển giao công nghệ

            – Các nhiệm vụ khác khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng khoa

– Các nhiệm vụ khác khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng khoa 


           

 

 

Để lại một trả lời