Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

Email: ntntanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 091 875 2344

Website: http://staff.agu.edu.vn/ntntanh/index.htm 

Nhiệm vụ:

Quản lý chung hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa theo qui định của nhà trường.

Trực tiếp phụ trách các nội dung công tác sau:

– Hoạch định chiến lược phát triển

– Tổ chức nhân sự và thi đua khen thưởng

– Nghiên cứu khoa học và chiến lược hợp tác đối ngoại

– Đào tạo sau đại học

– Kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tại đơn vị

Phó Trưởng Khoa thường trực

ThS. Trương Đăng Quang

Email: tdquang@agu.edu.vn

Điện thoại: 0913 129 015

Nhiệm vụ:

Giúp điều phối toàn bộ các hoạt động của khoa khi Trưởng khoa đi vắng. Thay Trưởng khoa trực tiếp thực hiện các công việc sau

– Chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, Đảng, đoàn, sinh viên, cưu sinh viên

– Hành chính

– Quản lý tài sản văn phòng

– Đào tạo đại học

– Công đoàn và các hội đoàn khác có liên quan

– Các nhiệm vụ khác khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng khoa


           

 

 

Để lại một trả lời