Văn phòng khoa

Bà Ngô Thị Thêm

E-mailntthem@agu.edu.vn. Điên thoại: 0957 315 910

Nhiệm vụ: Trợ lý công tác sinh viên:

– Là đầu mối liên hệ giữa Khoa với Phòng Công tác Sinh viên về công tác sinh viên; nghiên cứu nắm vững các quy định liên quan đến công tác sinh viên.

– Theo dõi danh sách sinh viên. Giúp Lãnh đạo Khoa thực hiện các yêu cầu liên quan đến công tác sinh viên do nhà trường triển khai thực hiện; nắm tình hình tổng hợp liên quan đến sinh viên (khen thưởng, cảnh báo học vụ, chậm tiến độ học tập, bị kỷ luật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh, không đóng học phí…).

– Tiếp nhận đơn, giấy xác nhận liên quan đến sinh viên, học viên theo phân cấp quản lý của nhà trường; theo dõi giải quyết và hồi đáp cho sinh viên, học viên.

– Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng quản lý điểm học phần của sinh viên (01 bản lưu tại Văn phòng Khoa).

– Quản lý việc xem xét các loại học bổng cho sinh viên, sinh viên hệ cử tuyển và thông báo kết quả cho Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo theo qui định.

– Phối hợp với Đoàn TNCSHCM trong Khoa và các đơn vị có liên quan để xét điểm rèn luyện đối sinh viên; tập hợp, tổ chức cho sinh viên tham gia các sự kiện theo yêu cầu của Lãnh đạo Khoa và Trường…

– Tham gia công tác xét tốt nghiệp; tham gia tổ chức Lễ tốt nghiệp đối với sinh viên của Khoa.

– Triển khai cho sinh viên đăng ký vay vốn tín dụng (đầu năm học) theo thông báo của Trường.

– Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên của Khoa.


Bà Ngô Thị Xuân Mai

Email: nttxmai@agu.edu.vn

Nhiệm vụ: Trợ lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

– Là đầu mối liên hệ giữa Khoa với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác quốc tế (HTQT) và giáo trình (GT), tài liệu giảng dạy (TLGD).

– Quản lý hồ sơ, tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến QLKH và HTQT (bao gồm GT và TLGD).

– Hỗ trợ CCVC và sinh viên trong Khoa thực hiện các hồ sơ, thủ tục về công tác NCKH, HTQT, GT và TLGD. Tổ chức các buổi họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Khoa theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa.

– Giúp Lãnh đạo Khoa theo dõi các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu và hợp tác với Khoa, Trường (giao Khoa thực hiện).

– Hỗ trợ, hướng dẫn khách trong và nước ngoài đến thăm và làm việc với Khoa.

– Quản lý hồ sơ chuyên môn của Bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững

Để lại một trả lời