Category Archives: TIN HỌC BỔNG

Thông báo học bổng công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang năm học 2018-2019

Thông báo đến các lớp về việc xét chọn học bổng do công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang tài trợ năm học 2018-2019, sinh viên vui lòng xem thông báo tại đường link: https://drive.google.com/file/d/0B9GKS5cnpsNFYVFSQnZ2ZFo2OGl2VUwxRlQ2cVBTeXJ5bEE4/view?usp=sharing.

Sinh viên làm hồ sơ xét học bổng theo thông báo và gửi về cho Thầy Nguyễn Văn Tuấn đến hết ngày 11/12/2018, tại ND307 (giờ hành chính).

Học bổng cho sinh viên khó khăn năm học 2017 – 2018

Học bổng cho sinh viên khó khăn năm học 2017 – 2018, xem chi tiết: hoc-bong-cho-sinh-vien-kho-khan

Học bổng Thắp sáng niềm tin năm học 2017 – 2018

Học bổng Thắp sáng niềm tin năm học 2017 – 2018:
+ Nội dung học bổng, xem chi tiết: tb-thap-sang-niem-tin-repaired-repaired-1
+ Đơn xin học bổng: ho-so-de-nghi-xet-cap-hoc-bong-2017

Học bổng Lê Sở năm học 2017 – 2018

Học bổng Lê Sở năm học 2017 – 2018:
+ Nôi dung học bổng xem chi tiết:thong-bao-hb-le-so-2017
+ Đơn xin học bổng: lesoscholarship_application

Học bổng Lương Văn Can năm học 2017 – 2018

Học bổng Lương Văn Can năm học 2017 – 2018, xem chi tiết: hb-lvcan

Bổ sung học bổng Dzoãn Tới năm học 2016 – 2017

Bổ sung học bổng Dzoãn Tới năm học 2016 – 2017, xem chi tiết các link bên dưới:
 + Nội dung chi tiết về bổ sung của học bổng:  cv-hb-doan-toi-16-17
 +  Mẫu sơ yếu lý lịch: mau-to-khai-so-yeu-ly-lich
 + ds-sv-tai-cap-hb-doan-toi-16-17
 + mau-don-de-nghi-cap-hb-doan-toi