Huy động sinh viên tham dự Lễ Tuyên hệ chiến sỹ mới

Huy động sinh viên tham dự Lễ Tuyên hệ chiến sỹ mới, xem chi tiết: Thong bao