Phát hành Sổ đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên

Phát hành Sổ đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên, xem chi tiết: TB SoRL0001