Tổ chức học tập pháp luật về bầu cử cho sinh viên trong Trường

Tổ chức học tập pháp luật về bầu cử cho sinh viên trong Trường (tháng 4 năm 2016), xem chi tiết: THONG BAO0004