Học bổng KOVA năm 2016

Học bổng KOVA năm 2016 không xét điểm rèn luyện, xét kết quả học tập lần 1 hoặc lần 2.
  + Nội dung học bổng xem chi tiết: CV HB KOVA 2016
  + Đơn tham gia chuyên mục triển vọng: Don trien vong
  + Đơn tham gia học bổng nghị lực: Don Nghi luc