Thời gian đăng ký học phần học kì I năm học 2016 – 2017

Thời gian đăng ký học phần học kì I năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: tb1