Nhận phiếu kết quả đăng ký học phần học kì II năm học 2016 – 2017

Phiếu đăng ký học phần học kì II năm học 2016-2017 hệ chính qui đã có, sinh viên đến Văn phòng Khoa gặp cô Thêm nhận.