Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học HK II năm học 2016 – 2017

Để việc đào tạo của Trường ngày tốt hơn và lợi ích của sinh viên, các bạn sinh viên có thể phản hồi ý kiến qua các trang web sau của Trường: 
+ http://regis.agu.edu.vn
+ http://exams.agu.edu.vn