Lịch chấm thực tập cuối khóa  lớp DH14PM

Lịch chấm thực tập cuối khóa  lớp DH14PM, xem chi tiết: lich-cham-ttck_dh14pm-742017
Lưu ý: sinh viên đến trước giờ báo cáo của mình 15 phút để chuẩn bị.