Xem điểm thi học kì

Bắt đầu từ ngày 15/05/2017 trở về sau tất cả điểm thi HKII 2016-2017 được thông báo qua 2 kênh:
– Dán trực tiếp ở bảng thông báo tại sảnh nhà học D.
– Tại trang regis.agu.edu.vn.