Đăng ký dự lễ tốt nghiệp năm học 2016 – 2017

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các lớp hình thức giáo dục chính quy đã tốt nghiệp vào các đợt trước tháng 6 năm 2017 và chưa có tham gia làm lễ Tốt nghiệp, nhà trường sẽ cho các em đăng ký và dự Lễ Tốt nghiệp năm 2017. Sinh viên đăng ký theo trình tự sau:
– Liên hệ Khoa để đăng ký danh sách.
– Liên hệ phòng Hành chính – Tổng hợp để đăng ký thuê Lễ phục.
– Thời gian liên hệ chậm nhất là hết: 10/06/2017
Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp năm hoặc 2017, xem chi tiets: 84-kh-dhag