Nhận phiếu đăng ký học phần học kì hè năm học 2016 – 2017

Phiếu đăng ký học phần học kì hè năm học 2016 – 2017 đã có, các bạn sinh viên có thể đến Văn phòng Khoa nhận.