Chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm học 2017 – 2018

Trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy năm học 2017 – 2018:
+ Nội dung thông báo xem chi tiết: tb-tro-cap-xa-hoi-cho-sv-chinh-quy-nh-2017_2018
+ Mẫu đơn xét trợ cấp: mau-don-tro-cap-xh-moi