Sinh viên Khởi động nghiên cứu Hệ thống aquaponics (cá + cây + tuần hoàn nước và dinh dưỡng)

Sinh viên lớp DH15MT Kỹ thuật môi trường nghiên cứu về Aquaponics. Hình ảnh khởi động tại Khu thí nghiệm Đại học An Giang. Chúc mừng các bạn! Cảm ơn công ty TNHH Minh Phát đã tài trợ thiết bị!