Tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Tổng quan ngành

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học An Giang bắt đầu triển khai từ năm 2013. Đây là ngành học đem lại cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động Quản lý Tài nguyên và Quản lý Môi trường. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị các kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, khối kiến thức chuyên sâu và đa dạng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, tài nguyên biển; quản lý hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các nhà máy, khu công nghiệp và khu dân cư; kiểm tra giám sát và dự báo ô nhiễm; tư vấn môi trường và công nghệ sạch; đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư và phát triển; các tiêu chuẩn môi trường trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp  ISO14001, VietGap, GlobalGap. Ngoài ra sinh viên còn trang bị nhiều kỹ năng: quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường.

Thời gian Đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Cử nhân

Kỹ năng được đào tạo:

Xây dựng, thực hiện và giám sát các chương trình quản lý và tiêu chuẩn môi trường; làm việc độc lập và hợp tác.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Các công ty, xí nghiệp, khu chế xuất, trang trại (VietGap, GlobalGap, nông nghiệp hữu cơ), tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, viện, trường và trung tâm nghiên cứu.

Các tổ hợp xét tuyển

  • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • A18: Toán, Hóa học, Khoa học xã hội
  • B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Chỉ tiêu năm 2019: Đang cập nhật…

Điểm trúng tuyển 2018: 15,75