Chúc mừng sinh viên Phan Hoàng Sang lớp DH15MT khoa Kỹ thuật- Công nghệ- Môi trường đã đạt thành tích Sao tháng Giêng cấp Trung ương.

Phan Hoàng Sang sinh viên lớp DH15MT khoa Kỹ thuật- Công nghệ- Môi trường là sinh viên duy nhất đạt thành tích Sao tháng Giêng cấp Tỉnh.....