LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 23/01/2022, Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường đã được long trọng tổ chức cho học viên cao học lớp CH5QM.

13211412