Tiếp đoàn chuyên gia của Đại học Newcastle (Anh) trong khuôn khổ dự án Living Deltas

Dự án nghiên cứu Đồng bằng (tiếng Anh là “Living Deltas”) năm 2019 – 2024 được tài trợ bởi Quỹ nghiên cứu và sáng tạo Chính phủ Anh (do Trường Đại học Newcastle (Anh) điều phối chính) thực hiện nghiên cứu tại Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Ganges-Brahmaputra-Meghna (Ấn Độ và Bangladesh) để tìm giải pháp phát triển đồng bằng bền vững. Trong đó, trường Đại học An Giang là thành viên dự án. Trong khuôn khổ hoạt động dự án, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường phối hợp với Viện Biến đổi khí hậu tổ chức tiếp đón và phối hợp với các chuyên gia đến từ Trường Đại học Newcastle để nghiên cứu về biến đổi khí hậu và thay đổi trầm tích thủy vực.

Một số hình ảnh nghiên cứu thực địa của đoàn:

562d882452128c4cd503 2e77ce671451ca0f9340

38113805e2333c6d6522 4e5cba4b607dbe23e76c3cee8dfc57ca8994d0db bf7df66f2c59f207ab48

Búng Bình Thiên Lớn, An Phú

83ce9dc312bccce295ad

Hồ Soài So, Soài Chek, huyện Tri Tôn, An Giang