Thông tin thêm về chương trình làm việc và tuyển dụng ngày hội việc làm Openday

Một số thông tin thêm về chương trình làm việc và tuyển dụng của TMA trong ngày hội việc làm Openday
  + Chương trình giao lưu hợp tác, xem chi tiết Chuong trinh_AGU
  + Thông tin tuyển dụng, xem chi tiết Thong tin tuyen dung
  + Vị trí tuyển dụng, xem chi tiết Vi tri tuyen dung