Ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường

Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, khối kiến thức chuyên sâu và đa dạng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, tài nguyên biển; quản lý hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các nhà máy, khu công nghiệp và khu dân cư; kiểm tra giám sát và dự báo ô nhiễm; tư vấn môi trường và công nghệ sạch; đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư và phát triển; các tiêu chuẩn môi trường trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp  ISO14001, VietGap, GlobalGap. Ngoài ra sinh viên còn trang bị nhiều kỹ năng: quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường xem tại đây: CTDT-QLMT-2023