Đơn vị trực thuộc

Khoa bao gồm các đơn vị sau 

– Bộ môn Kỹ thuật môi trường 

– Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

– Bộ môn Kỹ thuật

 

Để lại một trả lời