Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

Email: ntntanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 0918 752 344

Website: http://staff.agu.edu.vn/ntntanh/index.htm 

Nhiệm vụ:

Quản lý chung hoạt động của Khoa;

Trực tiếp phụ trách:

– Hoạch định chiến lược phát triển

– Tổ chức nhân sự và thi đua khen thưởng, Chính trị tư tưởng

– Nghiên cứu khoa học và chiến lược hợp tác đối ngoại

– Kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công việc tại đơn vị

– Đào tạo sau đại học.

Phó Trưởng Khoa

TS. Phan Trường Khanh

Email: ptkhanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 0918 440 275

Nhiệm vụ:

Thay mặt Trưởng khoa điều phối các hoạt động trong Khoa

Trực tiếp Phụ trách các hoạt động:

– Đào tạo Đại học

– Kiểm tra giám sát hành chính (Văn phòng khoa, tương tác giữa Văn phòng khoa với các Bộ môn)

– Hỗ trợ công đoàn

Các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Phó Trưởng Khoa

ThS. Trương Đăng Quang

Email: tdquang@agu.edu.vn

Điện thoại: 0913 129 015

Nhiệm vụ:

– Công tác đoàn, sinh viên và cựu sinh viên

– Quản lý tài sản văn phòng

– Bảo vệ nội bộ

– Các báo cáo

– Các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.


           

 

 

Để lại một trả lời