Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

Email: ntntanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 02963656565 ext 1048

Website: http://staff.agu.edu.vn/ntntanh/index.htm 

Nhiệm vụ:

Quản lý chung hoạt động của Khoa;

Trực tiếp phụ trách:

– Hoạch định chiến lược phát triển;

– Tổ chức nhân sự và thi đua khen thưởng; Chính trị tư tưởng; Bảo vệ nội bộ;

– Nghiên cứu khoa học và chiến lược hợp tác đối ngoại;

– Kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công việc tại đơn vị;

– Đào tạo sau đại học.

Phó Trưởng Khoa

TS. Phan Trường Khanh

Email: ptkhanh@agu.edu.vn

Điện thoại: 0918 440 275

Nhiệm vụ:

Thay mặt Trưởng khoa điều phối các hoạt động trong Khoa

Trực tiếp Phụ trách các hoạt động:

– Quản lý Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường;

– Đào tạo, tuyển sinh và Kiểm định chất lượng;

– Quản lý về CTSV và cựu SV, tổ chức sự kiện;

– Kiểm tra giám sát thực hiện hành chính, các báo cáo (tuần, tháng, năm…);

– Quản lý tài sản trong khoa;

– Hỗ trợ công đoàn

Các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.
           

 

 

Để lại một trả lời