Chương trình đào tạo

 

Ngành

Hệ

Khóa

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Đại học

DH18

DH19

DH20

Quản lý tài nguyên môi trường

Đại học

DH18

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Đại học

DH19

DH20

DH21

 

Thông tin thêm về các chương trình đào tạo của trường Đại học An Giang, xin vui lòng xem tại đây