Bộ môn Kỹ thuật Hóa-Sinh

Bộ môn Kỹ thuật Hóa-Sinh được thành lập theo Quyết định số 2236/QĐ-ĐHAG ngày 17/12/2021 của Trường Đại học An Giang nhằm đào tạo và nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực về Kỹ thuật Hóa-Sinh. Trong đó, Bộ môn đang quản lý đào tạo Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (được tuyển vào năm 2019) với hai hướng chuyên ngành chính về Kỹ thuật hóa trong y sinh học-mỹ phẩm và Kỹ thuật hóa trong tạo vật liệu mới và phân tích. Bộ môn tập trung phát triển chuyển giao với các nhà máy và cơ sở sản xuất và quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển nghiên cứu sáng tạo và tạo ra các sản phẩm hữu ích phục vụ nhu cầu của quốc tế và Việt Nam.

Nhân sự chính

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh, Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ Kỹ thuật Sinh học và Nông nghiệp, Đại học Florida, Hoa Kỳ, 2014

Thạc sĩ Khoa học Môi trường, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2005

Kỹ sư Môi trường, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2000

Điện thoại: 0918752344

Email: ntntanh@agu.edu.vn

Website: http://staff.agu.edu.vn/ntntanh/

9ede59fb162dcf73963c

ThS., Dược sĩ Võ Thị Dao Chi

ĐTDĐ: 0918.717.801

Email: vtdchi@agu.edu.vn

 

2f51967cd9aa00f459bb

ThS. Ngô Thúy An

ĐTDĐ: 0939.157.716

Email: ntan@agu.edu.vn

3bbfa99fe6493f176658

TS. Trịnh Thị Hồng

ĐTDĐ: 0918.716.600

Email: tthong@agu.edu.vn

afcfe1faae2c77722e3d

ThS. Hoàng Ngô Tương Phúc

ĐTDĐ:  0909.092.369

Email: hntphuc@agu.edu.vn

f3b9dc5f7afba2a5fbea

ThS. Huỳnh Thị Thanh Trúc

ĐTDĐ: 0949.687.139

E-mail: htttruc@agu.edu.vn

6d4171f7ea2a32746b3b

KS. Dương Hoàng Thương

ĐTDĐ: 0835629283

Email: dhthuong@agu.edu.vn

 

 

 

Để lại một trả lời