Công đoàn BP 10

Chủ tịch

Nguyễn Thị Mỹ Truyền

Email: ntmtruyen@agu.edu.vn

Phó chủ tịch

Nguyễn Trung Thành

Email: ntthanh@agu.edu.vn

 

Để lại một trả lời