Sinh viên cần biết

Sinh viên Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường cần biết

Để sinh viên Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường  có một hành trang vững chắc trên con đường học tập, rèn luyện tại nhà trường, ban biên tập website khoa cung cấp cho các bạn một số thông tin cơ bản về các quy chế, quy định, chế độ, chính sách như sau:

Vài nét về khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường.

  1. Thông tin chung về đào tạo, tổ chức, nhân sự.
  2. Ban chủ nhiệm khoa
  3. Cơ cấu tổ chức

Chương trình đào tạo, kế hoạch học tập, thời khóa biểu.

Các văn bản qui chế liên quan đến công tác đào tạo

Các biểu mẫu dành cho sinh viên

Các tổ chức đoàn thể

  1. Đoàn thanh niên.
  2. Hội sinh viên.
  3. Câu lạc bộ Tin học.
  4. Câu lạc bộ Môi Trường

Các thông tin địa chỉ cần biết

  1. Mẫu văn bản cần biết
  2. Các số điện thoại cần biết
  3. Danh bạ email giảng viên

Để lại một trả lời