Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Đào tạo Kỹ sư hóa học (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong sản xuất hóa chất, phân tích hóa học và công tác bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đào tạo Kỹ sư môi trường (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững. More »

Tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Đào tạo cử nhân trình độ đại học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước More »

 

Mẫu đăng ký thực tập cuối khóa sinh viên ngành Tin học

Mẫu đăng ký thực tập cuối khóa sinh viên ngành Tin học, xem chi tiết: Mau dang ky TTCK

Lịch phổ biến thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14PM

Lịch phổ biến thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14PM, xem chi tiết: TB-pho bien ke hoach TTCK_KLTN 

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp CD39TH

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp CD39TH: Ke hoach TTCK_KLTN_CD39TH

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14PM

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14PM, xem chi tiết: Ke hoach TTCK_KLTN_ DH14PM

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14TH

Kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp DH14TH, xem chi tiết: Ke hoach TTCK_KLTN_ DH14TH

Cố vấn học tập năm học 2016 – 2017

Cố vấn học tập năm học 2016 – 2017, xem chi tiết: Co van hoc tap_2016_2017